การขับร้องเพลง (11)
  การบันทึเทป (11)
  ประมาณ ชันซื่อ (6)
  ปลอดประสพ สุรัสวดี (11)
  ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ (7)
  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (11)
  หัวใจนี้มีดวงเดียว (11)

   Map