การขับร้องเพลง (6)
    การบันทึเทป (6)
    ประมาณ ชันซื่อ (6)
    ปลอดประสพ สุรัสวดี (6)
    ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ (5)
    สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (6)
    หัวใจนี้มีดวงเดียว (6)

      Map