การขับร้องเพลง (10)
  การบันทึเทป (10)
  ประมาณ ชันซื่อ (10)
  ปลอดประสพ สุรัสวดี (5)
  ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ (10)
  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (10)
  หัวใจนี้มีดวงเดียว (10)

   Map