การขับร้องเพลง (19)
  การบันทึเทป (19)
  ประมาณ ชันซื่อ (19)
  ปลอดประสพ สุรัสวดี (6)
  ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ (10)
  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (19)
  หัวใจนี้มีดวงเดียว (19)

   Map