ภาพศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2538 มีจำนวนทั้งหมด 9 ภาพ

Recent Submissions

Map