ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคหัวใจ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อระหว่างวันที่ 18-27 พฤษภาคม 2538 มีจำนวนทั้งหมด 15 ภาพ

Recent Submissions

Map