การรับเสด็จ (3)
  ชนิกา ตู้จินดา (2)
  ทัศนา บุญทอง (3)
  นที รักษ์พลเมือง (1)
  มหิดล-วันแม่ (3)
  รองอธิการบดี (3)
  ราชวงศ์ (3)
  อธิการบดี (3)
  อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2)
  โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (3)

   Map