การรับเสด็จ (3)
  ชนิกา ตู้จินดา (3)
  ทัศนา บุญทอง (3)
  นที รักษ์พลเมือง (2)
  มหิดล-วันแม่ (3)
  รองอธิการบดี (3)
  ราชวงศ์ (3)
  อธิการบดี (3)
  อรพรรณ มาตังคสมบัติ (1)
  อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (3)

   Map