การรับเสด็จ (4)
  ชนิกา ตู้จินดา (4)
  นที รักษ์พลเมือง (2)
  มหิดล-วันแม่ (4)
  รองอธิการบดี (4)
  ราชวงศ์ (4)
  สายฤดี วรกิจโภคาทร (4)
  อธิการบดี (4)
  อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (4)
  โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (4)

   Map