30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (1)
  กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (1)
  การมอบรางวัล (1)
  รางวัลมหิดลทยากร (1)
  ลูกจ้างดีเด่น (1)
  วันพระราชทานนาม (1)
  สุบรรณ์ พันธ์วิศวาล (1)
  สุรพล อิสรไกรศีล (1)
  อาจารย์ตัวอย่าง (1)
  เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล (1)

   Map