การรับเสด็จ (8)
  ชนิกา ตู้จินดา (3)
  ทัศนา บุญทอง (8)
  นที รักษ์พลเมือง (2)
  มหิดล-วันแม่ (8)
  รองอธิการบดี (8)
  ราชวงศ์ (8)
  อธิการบดี (8)
  อรพรรณ มาตังคสมบัติ (1)
  อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (3)

   Map