การรับเสด็จ (2)
  ชนิกา ตู้จินดา (2)
  ทัศนา บุญทอง (2)
  นที รักษ์พลเมือง (1)
  มหิดล-วันแม่ (2)
  รองอธิการบดี (2)
  ราชวงศ์ (2)
  อธิการบดี (2)
  อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2)
  โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (2)

   Map