ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี (8)
  พัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ (7)
  มหาวิทยาลัยมหิดล (8)
  มหิดล-วันแม่ (8)
  รองอธิการบดี (8)
  ราชวงศ์ (8)
  อดุลย์ วิริยเวชกุล (1)
  อธิการบดี (8)
  โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (8)

   Map