พัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ (17)
  มหาวิทยาลัยมหิดล (17)
  มหิดล-วันแม่ (17)
  รองอธิการบดี (17)
  ราชวงศ์ (17)
  อดุลย์ วิริยเวชกุล (2)
  อธิการบดี (17)
  โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (17)

   Map