พัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ (7)
  มหาวิทยาลัยมหิดล (7)
  มหิดล-วันแม่ (7)
  รองอธิการบดี (7)
  ราชวงศ์ (7)
  อดุลย์ วิริยเวชกุล (1)
  อธิการบดี (7)
  โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (7)

   Map