การเขียนคำภาษาขมุด้วยอักษรไทย (1)
  ความรู้เกี่ยวกับชาวขมุ (1)
  คำว่าขมุ ข่า ลาวเทิง (1)
  คำศัพท์แยกตามหมวด (1)
  ดรรชนีคำศัพท์ (1)
  ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (1)
  ภาษาขมุและตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติค (1)
  ภาษาขมุในพจนานุกรมฉบับนี้ (1)
  ภาษาและวัฒนธรรม (1)
  ระบบเสียงของภาษาขมุ (1)

   Map