Show simple item record

dc.contributor.authorมหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองบริหารงานทั่วไป. งานประชุมและพิธีการ
dc.date.accessioned2019-04-29T09:43:34Z
dc.date.available2019-04-29T09:43:34Z
dc.date.issued1981
dc.identifier.urihttps://archive.li.mahidol.ac.th/handle/0280026809/1832
dc.descriptionระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 69 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2524 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมร้อกกิเฟลเลอร์ คณะวิทยาศาสตร์
dc.descriptionเอกสารแนบ
dc.description1. มหาวิทยาลัยมหิดลสารสนเทศ 2524 (ข้อมูลประจำปี 2523) โดยงานวิจัยสถาบันกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรกฏาคม 2524 จำนวน 92 หน้า
dc.description2. ประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2525 โดยกองคลังมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 99 หน้า
dc.description.tableofcontentsระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
dc.description.tableofcontents1.1 การเวียนขออนุมัติปริญญาบัตร
dc.description.tableofcontents1.2 การแต่งตั้งข้าราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
dc.description.tableofcontents1.3 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการและภาควิชาในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2524
dc.description.tableofcontents1.4 การจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
dc.description.tableofcontents1.5 ทบวงฯ รับทราบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัรฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาอนามัยชุมชน
dc.description.tableofcontents1.6 การรับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร
dc.description.tableofcontents1.6.1 ทบวงฯ ให้ความเห็นชอบ
dc.description.tableofcontents- หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัรฑิต สาขาวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม (ทบวงฯ แก้เป็นสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ของบัณฑิตวิทยาลัย
dc.description.tableofcontents- หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
dc.description.tableofcontents- โครงการการศึกษาอบรมการพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช ของคณะพยาบาลศาสตร์
dc.description.tableofcontents1.6.2 ก.พ. รับทราบการปรับปรุงหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์
dc.description.tableofcontents1.7 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
dc.description.tableofcontents1.8 คณะสาธารณสุขได้รับทุนจาก China Medical Board
dc.description.tableofcontents1.9 พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2525 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
dc.description.tableofcontentsระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อรับรอง
dc.description.tableofcontents2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
dc.description.tableofcontentsระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
dc.description.tableofcontents3.1 รถประจำตำแหน่ง
dc.description.tableofcontentsระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ
dc.description.tableofcontents4.1 ขออนุมัติปริญญาบัตร
dc.description.tableofcontentsระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
dc.description.tableofcontents5.1 ผู้สมควรดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ
dc.description.tableofcontents5.1.1 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา วิชิตพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
dc.description.tableofcontents- รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพรรณ มัธยมจันทร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตาจารย์
dc.description.tableofcontents5.1.2 อาจารย์ฉวี บุนนาค ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
dc.description.tableofcontents5.2 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์
dc.description.tableofcontents5.3 การขออนุมัติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5,000,000 บาท (2,000,000+3,000,000 บาท)
dc.description.tableofcontents5.4 ข้อคิดเห็นและคำแนะนำของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
dc.description.tableofcontents-โครงการบริการประยุกต์ทางวิชาการเพื่อการพัฒนา (เอกสารอยู่ในแฟ้มประชุมครั้งที่ 68)
dc.description.tableofcontents5.5 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
dc.description.tableofcontents5.6 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
dc.description.tableofcontents5.7 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
dc.description.tableofcontents5.8 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2525 (อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน จะแจกเอกสารในที่ประชุม ถ้าหากท่านใดยังมิได้คืนเอกสารในคราวประชุมคณบดีครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2524)
dc.description.tableofcontents5.9 การแบ่งเงินจัดสรรค่าสอบคัดเลือกรวม ประจำปี 2523 เพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำแผนหลักระยะยาวด้านการศึกษาระดับปริญญา
dc.description.tableofcontents5.10 วาระการดำรงตำแหน่งของฮธิการบดี
dc.description.tableofcontents5.11 การสรรหาคณบดี
dc.description.tableofcontents5.12 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ บัณพิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2524
dc.description.tableofcontents5.13 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนแก่วทยากรตามหลักสูตรการฝึกอบรมของโครงการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2524
dc.description.tableofcontents5.14 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2524 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการกำหนดอัตราเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่นอกเวลารายการตามปกติ
dc.description.tableofcontentsระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
dc.format.extent196 หน้า
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isotha
dc.publisherหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์. งานบริหารจดหมายเหตุ
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subject.otherเอกสารการบริหารงาน
dc.subject.otherเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย
dc.subject.otherระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล
dc.subject.otherรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
dc.titleการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 69 พ.ศ. 2524
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
dc.rights.holderมหาวิทยาลัยมหิดล
dc.date.received1981
mods.genreรายงานทั่วไป
ead.originalslocมหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ead.physdescสมบูรณ์
ead.processinfoนางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
ead.recordid117
ead.unitidMUOP.1.1.A5.7.4 แฟ้มที่ 100 กล่องที่ 20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Map