การรับเสด็จ (20)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (9)
  ชนิกา ตู้จินดา (11)
  ทัศนา บุญทอง (2)
  นที รักษ์พลเมือง (20)
  มหิดล-วันแม่ (20)
  รองอธิการบดี (20)
  ราชวงศ์ (20)
  สายฤดี วรกิจโภคาทร (2)
  สุริยา รัตนกุล (2)

   Map