คณบดี (11)
  นภดล ไชยคำ (11)
  นารถธิดา ตุมราศวิน (11)
  ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ (11)
  ผู้บริหาร (11)
  ผู้อำนวยการ (11)
  พรชัย มาตังคสมบัติ (10)
  รองอธิการบดี (11)
  วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล (10)
  ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ (11)

   Map