30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (4)
  การมอบรางวัล (4)
  ขจิต ชูปัญญา (3)
  นิสา เจียรพงศ์ (3)
  ประสงค์ ตู้จินดา (3)
  รางวัลมหิดลทยากร (4)
  ลูกจ้างดีเด่น (4)
  วันพระราชทานนาม (4)
  วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล (1)
  สมอาจ วงษ์ขมทอง (1)

   Map