กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล (7)
  คณบดี (7)
  นารถธิดา ตุมราศวิน (7)
  ผู้บริหาร (7)
  ผู้อำนวยการ (7)
  ยงค์วิมล เลณบุรี (7)
  รองอธิการบดี (7)
  รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ (7)
  สมพร เรืองผกา (4)
  อธิการบดี (7)

   Map