กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล (4)
  คณบดี (15)
  นภดล ไชยคำ (11)
  นารถธิดา ตุมราศวิน (15)
  ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ (11)
  ผู้บริหาร (15)
  ผู้อำนวยการ (15)
  พรชัย มาตังคสมบัติ (10)
  ยงค์วิมล เลณบุรี (4)
  รองอธิการบดี (15)

   Map