30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (16)
  กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (6)
  กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า (12)
  กานดา วัฒโนภาส (1)
  ชนิกา ตู้จินดา (2)
  ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว. (2)
  ต้นไม้ทรงปลูก (16)
  ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (16)
  ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (2)
  ทรงแสดงปาฐกถา (16)

   Map