การรับเสด็จ (5)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (5)
  ชนิกา ตู้จินดา (5)
  นที รักษ์พลเมือง (5)
  มหิดล-วันแม่ (5)
  รองอธิการบดี (5)
  ราชวงศ์ (5)
  สายฤดี วรกิจโภคาทร (1)
  สุริยา รัตนกุล (1)
  อธิการบดี (5)

   Map