การรับเสด็จ (15)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (15)
  พูนพิศ อมาตยกุล (6)
  มหิดล-วันแม่ (15)
  รองอธิการบดี (15)
  ราชวงศ์ (15)
  วชิราภรณ์ วรรณดี (2)
  สายฤดี วรกิจโภคาทร (3)
  อธิการบดี (15)
  แจ้ง คล้ายสีทอง (15)

   Map