การรับเสด็จ (12)
  ชนิกา ตู้จินดา (12)
  ทัศนา บุญทอง (2)
  นที รักษ์พลเมือง (7)
  มหิดล-วันแม่ (12)
  รองอธิการบดี (12)
  ราชวงศ์ (12)
  สายฤดี วรกิจโภคาทร (4)
  อธิการบดี (12)
  อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (11)

   Map