กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล (7)
  คณบดี (14)
  นารถธิดา ตุมราศวิน (14)
  ผู้บริหาร (14)
  ผู้อำนวยการ (14)
  ยงค์วิมล เลณบุรี (13)
  รองอธิการบดี (14)
  รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ (14)
  สมพร เรืองผกา (4)
  อธิการบดี (14)

   Map