การรับเสด็จ (4)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (4)
  ชนิกา ตู้จินดา (1)
  ประเวศ วะสี (4)
  มหิดล-วันแม่ (4)
  รองอธิการบดี (4)
  ราชวงศ์ (4)
  ศันสนีย์ เสถียรสุดา (1)
  อธิการบดี (4)

   Map