การรับเสด็จ (2)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (2)
  ทัศนา บุญทอง (1)
  ประกิต วาทีสาธกกิจ (2)
  พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ (1)
  มหิดล-วันแม่ (2)
  รองอธิการบดี (2)
  ราชวงศ์ (2)
  อธิการบดี (2)
  อรพรรณ มาตังคสมบัติ (1)

   Map