การรับเสด็จ (1)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (1)
  พูนพิศ อมาตยกุล (1)
  มหิดล-วันแม่ (1)
  รองอธิการบดี (1)
  ราชวงศ์ (1)
  อธิการบดี (1)
  โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (1)

   Map