คณบดี (10)
  นภดล ไชยคำ (10)
  นารถธิดา ตุมราศวิน (10)
  ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ (10)
  ผู้บริหาร (10)
  ผู้อำนวยการ (10)
  พรชัย มาตังคสมบัติ (10)
  รองอธิการบดี (10)
  วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล (10)
  ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ (10)

   Map