การรับเสด็จ (12)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (12)
  ชนิกา ตู้จินดา (5)
  ทัศนา บุญทอง (1)
  นที รักษ์พลเมือง (12)
  ประกิต วาทีสาธกกิจ (2)
  มหิดล-วันแม่ (12)
  รองอธิการบดี (12)
  ราชวงศ์ (12)
  สายฤดี วรกิจโภคาทร (1)

   Map