30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (3)
  การมอบรางวัล (3)
  ขจิต ชูปัญญา (3)
  นิสา เจียรพงศ์ (3)
  ประสงค์ ตู้จินดา (3)
  รางวัลมหิดลทยากร (3)
  ลูกจ้างดีเด่น (3)
  วันพระราชทานนาม (3)
  อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (3)
  อาจารย์ตัวอย่าง (3)

   Map