การรับเสด็จ (3)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (3)
  ชนิกา ตู้จินดา (1)
  ทัศนา บุญทอง (1)
  ประกิต วาทีสาธกกิจ (3)
  พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ (1)
  มหิดล-วันแม่ (3)
  รองอธิการบดี (3)
  ราชวงศ์ (3)
  อธิการบดี (3)

   Map