กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล (7)
  คณบดี (27)
  นารถธิดา ตุมราศวิน (14)
  ผู้บริหาร (27)
  ผู้อำนวยการ (27)
  ยงค์วิมล เลณบุรี (13)
  รองอธิการบดี (27)
  รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ (27)
  สมพร เรืองผกา (4)
  อธิการบดี (27)

   Map