การรับเสด็จ (1)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (1)
  ทัศนา บุญทอง (1)
  นที รักษ์พลเมือง (1)
  มหิดล-วันแม่ (1)
  รองอธิการบดี (1)
  ราชวงศ์ (1)
  สุริยา รัตนกุล (1)
  อธิการบดี (1)
  อรพรรณ มาตังคสมบัติ (1)

   Map