การรับเสด็จ (9)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (9)
  ชนิกา ตู้จินดา (4)
  ทัศนา บุญทอง (1)
  นที รักษ์พลเมือง (9)
  มหิดล-วันแม่ (9)
  รองอธิการบดี (9)
  ราชวงศ์ (9)
  สุริยา รัตนกุล (1)
  อธิการบดี (9)

   Map