รองอธิการบดี (16)
  ราชวงศ์ (16)
  วิจิตร ฟุ้งลัดดา (1)
  วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล (1)
  สุรพล อิสรไกรศีล (1)
  สุริยา รัตนกุล (1)
  อธิการบดี (16)
  อรพรรณ มาตังคสมบัติ (3)
  อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (16)
  โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (16)

   Map