การรับเสด็จ (14)
  ชนิกา ตู้จินดา (14)
  ทัศนา บุญทอง (3)
  นที รักษ์พลเมือง (9)
  มหิดล-วันแม่ (14)
  รองอธิการบดี (14)
  ราชวงศ์ (14)
  สายฤดี วรกิจโภคาทร (4)
  อธิการบดี (14)
  อรพรรณ มาตังคสมบัติ (1)

   Map